omen’i Jesoa fahefana aho

Lio 10: 17-20
Ny fiverenan’ireo fitopolo lahy
NY FAHEFANA OMEN’I JESOA ANTSIKA
• Fahefana enti-mandresy ny fanahy ratsy (and 19)
« Lioka 10 : 19. Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. »
Ny menarana sy ny maingoka ary ny fahavalo dia endrika hanehoana ireo herin’ny fanahy ratsy. Manana ny hery handresena ny fanahy ratsy isika kristiana satria efa nomen’i Kristy fahefana. Ireo fito-polo lahy nirahin’i Jesoa dia faly sy nirehareha tamin’izany ka niteny hoe: « Tompo ô, na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao ». Izany hoe: nanaiky an’ireto mpianatra ireto ny demonia noho ny fahefana nomen’i Jesoa azy ireo.
• Fahefana hidirana any an-danitra (and 20)
Lioka 10 : 20. Kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.
Tamin’ny andron’ny faha mpanjaka, rehefa misy fanasana ataon’ny mpanjaka, dia vakiana alohany lisitry ny olona voasoatra anarana ho asaina mialoha ny hidirana ao amin’ny lapam-panjakana. Ka rehefa tsy tafiditra ao anaty listry ny bokim-panjakana dia tsy tafiditra ao na efa niomana fatratra aza.
Tsy latsa-danja amin’izany koa anefa ny fidirana any an-danitra. izay voasoratra mialoha ao amin’ny bokin’ny fiainana ihany no tafiditra ao amin’ny lapam-panjakan’Andriamanitra. Apokalypsy 21 : 27. « Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin’ny bokin’ny fiainana izay an’ny Zanak’ondry ihany. Apokalypsy 20 : 15. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin’ny bokin’ny fiainana, dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy. »
Isika ry havana anisany nomen’i Jesoa io fahefana io rehefa nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy isika. Jaona 1 : 12. « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery* ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [*Na: anarana, na fahefana] » . Ny zanak’Andriamanitra ihany no voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana ny anarany ka manana fahefana hiditra ny an-danitra.
Ka raha milaza i Jesoa eto hoe « mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » dia midika fa tsy tokony ho ampy hifaliantsika raha mahazo fitahiana ety an-tany fotsiny ohatra hoe: manana izay rehetra ilaina,afaka manasitrana, mahay fahagagana sns. Fa ankoatra ireo dia ataovy azo antoka koa fa efa Zanak’Andriamanitra ianao ka manana fahefana hidirana any an-danitra satria efa voasotra any an-danitra ny anaranao.

D'autres nouvelles

Non classé

Bonjour tout le monde

Bonjour tout le monde

    BIENVENUEMES CHER(E)S AMI(E)S.   Vous ëtes ici. Je crois bien que vous avez besoin d’une ...

spiritualité

BESOIN D’UNE VIE EN ABONDANCE

BESOIN D’UNE VIE EN ABONDANCE

Que la paix soit avec vous. Je sais que vous avez ...

MOFONAINA NY ALAROBIA 19 OKTOBRA 2017. SALAMO 39:6-13

  Salamo nataon’i Davida, nanehoany fa mandalo izao fiainana izao. Manoloana ...

MOFONAINA NY 18 OKTOBRA 2017. IIMpanj 20:1-7

Nampahafantarin’Andriamanitra an’i Hezekia fa hahafaty azy NY aretiny. Vao maika ...

Mofonaina anio Talata 17 Oktobra 2017. Lioka 18: 1-8

MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA Ny hoe : mahery vavaka dia ...

Faly mandray anao

Faly miarahaba anao tongasoa eto amin’ity pejy ity! Tonga eto ianao; ...

Catholiques à Livry-Gargan |
Matregbezawe |
Visitation de la Dame de to... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Schedule
| Fin de l'empire al Mad...
| Biblevouscachechtiment